top of page

Algemene voorwaarden

Art.1 – Ondernemingsgegevens

 

4 Smiles by NVV Solutions

Kruis 166

9402 Meerbeke

+32 498 28 56 19

BE0726 993 125

Ondernemingsnummer: 0726 993 125

e-mailadres: info@4smiles.be

Belfius: BE72 0689 3428 3516

 

De e-commerce website van 4 Smiles by NVV Solutions, eenmanszaak met maatschappelijke zetel te kruis 166, 9402 Meerbeke, BTW BE0726993125, (hierna ‘4 Smiles en klant’) biedt haar klanten de mogelijkheid om op maat gemaakte producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Art. 2 – Toepasselijkheid

 

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 4 Smiles en op elke tot stand gekomen overeenkomst, waaronder ook de overeenkomst op afstand (online verkoop), tussen 4 Smiles en de klant.

 2. Het gebruik van onze website en het plaatsen van een bestelling op onze website geldt als een aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

 3. Alvorens te kunnen overgaan tot bestelling van een product dient de klant steeds voorafgaandelijk de algemene voorwaarden door te nemen en uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt, bij gebreke waaraan de bestelling niet kan worden afgerond. Elke bestelling van de klant geldt dan ook als een aanvaarding van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

 4. De ongeldigheid van deze voorwaarden of van één van de hierna vermelde clausules van deze voorwaarden brengt de geldigheid van de overeenkomst en de andere clausules niet in het gedrang. In dergelijk geval wordt de betwiste clausule in onderling overleg vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke clausule.

 

Art. 3 – Aanbod

 

 1. Het aanbod van 4 Smiles bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken.

 2. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten,… op de website van 4 Smiles gelden evenwel slechts bij benadering, zijn indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

 3. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv maten, kleur, beschikbaarheid, levertermijn, of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, via het mailadres info@4smiles.be.

 4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door 4 Smiles. 4 Smiles kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 5. De in een aanbod opgenomen producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

 

Art. 4 – Bestelling – overeenkomst

 

 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn.

 2. 4 Smiles is steeds gerechtigd om een bestelling te weigeren in navolgende gevallen:

  • Indien de klant minderjarig blijkt te zijn;

  • Indien in het aanbod een kennelijke vergissing of een kennelijke fout werd begaan;

  • Indien de voorraad van een bepaald artikel uitgeput is;

  • Indien er sprake is van overmacht, kwade trouw of rechtsmisbruik;

  • Indien er geen betaling werd ontvangen;

  • De overeenkomst tussen ons is pas definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail. Bij bestellingen zonder geldige betaling, zijn wij echter niet gehouden om te leveren.

 

Art. 5 – Prijs

 

 1. De vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taxen en belastingen.

 2. Het bedrag van de leverings- en verzendkosten wordt aangegeven op de website. Deze zullen tijdens het bestelproces duidelijke vermeld worden.

 3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Art. 6 – Online aankopen.

 

 1. Een aankoop is slechts definitief na ontvangst van de betaling.

 2. Voor betaling met krediet- of debetkaarten dient 4 Smiles de goedkeuring van de uitgever van de kaart ontvangen te hebben. Indien de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling aan 4 Smiles dan is 4 Smiles niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestellingen.

  • Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden transactiegegevens versleuteld.

 4. De klant kiest de gewenste verzendmethode en betaalmethode.

                     De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bancontact

 • Payconiq

 • Kredietkaarten

4 Smiles is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tegemoetkoming van de klant met betrekking waarbij de klant betrokken is.

 

Art. 7 – Levering.

 

 1. De levering vindt ten vroegste plaats na ontvangst van de volledige betaling.

 2. Na ontvangst van de volledige betaling, worden de bestelde producten geleverd binnen de termijn zoals aangegeven bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief.

  • De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

 3. Tenzij anders vermeld worden leveringen uitgevoerd door Bpost en kunnen deze gebeuren aan huis, in een postpunt of in een Bpost pakjesautomaat.      4 Smiles kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen bij de leverancier, zijnde Bpost, zoals daar zijn stakingen, verlies, beschadiging, laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner.

De kosten voor retourzendingen zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij het geleverde goed een defect vertoont waar de klant niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Deze dienen wel binnen de 2 dagen na ontvangst gemeld te worden via mail: Info@4smiles.be

 

Art. 8 – Op maat gemaakte producten

 

 1. Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen enkel geannuleerd worden indien 4 Smiles nog geen aanvang heeft genomen met het maken van de producten.

 2. Producten die specifiek op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door 4 Smiles. Voor specifiek op maat gemaakte producten geldt het herroepingsrecht niet.

 3. Voor het definitief bedrukken van het product stuurt 4 Smiles eerst een digitale proefdruk via e-mail. Producten worden pas bedrukt na goedkeuring van de digitale proefdruk.

 

Art. 9 – Herroepingsrecht

 

Gepersonaliseerde artikelen of artikelen op maat gemaakt zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

De klant heeft recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in beslag krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant 4 Smiles, kruis 166, 9402 Meerbeke, via een ondubbelzinnige verklaring (vb schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De goederen moeten in hun oorspronkelijke staat en verpakking met alle erbij geleverde accessoires, onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan 4 Smiles heeft meegedeeld, terugzenden aan 4 Smiles, Kruis 166, 9402 Meerbeke. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien de teruggestuurde producten op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt 4 Smiles zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering moet u uiterst zorgvuldig omgaan met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen wilt terugsturen, dan mag u deze enkel in die mate uitpakken/gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u de goederen wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, dan moet dit indien mogelijk gebeuren in de originele staat en in de originele verpakking.

U kan de goederen terugsturen via de post of een koerierdienst. U kan de goederen ook zelf terugbrengen naar ons hoofdkantoor.

 • Indien u uit professionele doeleinden (bijv. u geeft een BTW-nummer op bij bestelling) goederen bij ons bestelt, dan geldt het herroepingsrecht niet.

 

Art. 10 – Aansprakelijkheid

 1. 4 Smiles is niet aansprakelijk voor typefouten die de klant zelf heeft doorgestuurd.

 2. 4 Smiles is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.

  • De eventuele aansprakelijkheid van 4 Smiles is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.

 3. 4 Smiles is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden.

 4. 4 Smiles is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

 

Art. 11 – Intellectuele eigendom

 

Alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van merken, auteursrecht, octrooien, enz.) met betrekking tot deze algemene voorwaarden en onze Website behoren enkel aan ons toe. Wij blijven steeds de exclusieve eigenaar van onze merken, auteursrechten, handelsnamen, domeinnamen, en logos.

 

Art. 12 – Overmacht

 

 1. In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst ontbinden.

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad , vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. 

2. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

 

Art. 13 – Wijziging voorwaarden

 

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene voorwaarden van 4 Smiles.

Ingeval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige voorwaarden.

 

Art. 14 – Bewijs

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Art. 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

 1. Alle overeenkomsten tussen 4 Smiles en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Met uitzondering van bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 2. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Bij buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen i.v.m. deze algemene voorwaarden, is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd. Deze kan de aanvraag zelf behandelen of doorsturen naar een andere bevoegde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl . Bij grensoverschrijdende geschillen kan u ook beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via: http://ec.europa.eu/odr

bottom of page